Chủ nhật, 25/3/2018 Giới thiệu  > Chức năng nhiệm vụ
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường cán bộ quản lý giao thông vận tải

17/01/2014 16:0 GMT+7

Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải (trong Quyết định này viết tắt là Trường) trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, là đơn vị sự nghiệp đào tạo, chịu sự quản lý nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có liên quan.      

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

 

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Nhà trường:

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức ngành Giao thông vận tải theo phân cấp trong hệ thống trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt gồm:

a. Đào tạo, bồi dưỡng để thi tuyển cán bộ, công chức và viên chức ngành Giao thông vận tải.

b. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải để nâng ngạch hoặc bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo.

c. Đào tạo tiền công vụ; bồi dưỡng, bổ túc, tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế, pháp luật có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu quản lý và phạm vi trách nhiệm được giao.

2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên, ngạch Chuyên viên chính và tương đương; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải.

3. Tổ chức đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh để đào tạo, bồi dưỡng cử nhân và cao cấp lý luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn Quốc gia. Phối hợp với các tổ chức đào tạo trong nước và nước ngoài để đào tạo nguồn nhân lực ngành Giao thông vận tải.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực về hội nhập quốc tế, chính trị, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải theo phân cấp trong hệ thống Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

5. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về kinh tế, quản trị kinh doanh cho các cán bộ làm công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

6. Nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong nước và nước ngoài về khoa học quản lý ngành Giao thông vận tải, khoa học đào tạo cán bộ quản lý trong sự nghiệp đổi mới, đáp ứng tình hình, nhiệm vụ phát triển của ngành Giao thông vận tải.

7. Xây dựng nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải trình Bộ Giao thông vận tải và cơ quan quản lý ngành có liên quan phê duyệt.

8. Quản lý và cấp các văn bằng, chứng chỉ do Trường được phân cấp thực hiện theo quy định hiện hành.

9. Tổ chức đào tạo và cấp bằng các bậc học khác khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

10. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo qui định của pháp luật; tổ chức thu các loại phí, lệ phí theo qui định của pháp luật.

11. Quản lý cán bộ, viên chức của Trường theo qui định hiện hành và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Giao thông vận tải. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đơn vị theo qui định hiện hành.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao và theo qui định của pháp luật.