Thứ 7, 21/4/2018 Chuyên mục  >  Tin tức & sự kiện  > Tin giáo dục
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

12/12/2017 16:28 GMT+7

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GTVT

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 

Số:   693    /TB - HĐXTVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                          Hà Nội, ngày  13   tháng 12  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

 

Căn cứ Nghị định số 29/NĐ- CP ngày 12/4/2013 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT- BNV ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định 2932/QĐ- BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trường Cán bộ quản lý GTVT;

Căn cứ biên bản họp ngày 12/12/ 2017 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT năm 2017;

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT năm 2017 thông báo kết quả xét tuyển viên chức (có danh sách kèm theo);

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo này, các thí sinh dự  tuyển  có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT;

Thời gian nhận đơn phúc khảo kể từ ngày 13/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017. Đơn phúc khảo của thí sinh nêu rõ thông tin theo mẫu đơn đề nghị phúc khảo kèm theo.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT không giải quyết phúc khảo đối với các đề nghị phúc khảo nhận sau thời hạn nêu trên (tính theo ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện) và các đơn đề nghị bằng thư điện tử, Fax.

Không thực hiện phúc khảo đối với môn thực hành.

Thông báo được dán niêm yết tại Trường Cán bộ quản lý GTVT và đăng trên trang tin điện tử Trường Cán bộ quản lý GTVT.

(Website: WWW.itm.edu.vn)

 

Nơi nhận:                                                                  TM.HỘI ĐỒNG  XÉT TUYỂN

                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐTDVC.                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                                                             Ngô Anh Tuấn

File đính kèm:

- Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017        

- Mẫu đơn phúc khảo