Thứ 6, 19/1/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Kế hoạch đào tạo
  • Thông báo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017


    Trường Cán bộ quản lý GTVT thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017. Nhà trường kính đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp nghiên cứu, lập kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự khóa học. Danh sách đăng ký học viên (theo mẫu) gửi về Trường trước ngày 28 tháng 02 năm 2017.