Thứ 7, 21/4/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Thông báo
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Tài liệu tham khảo thi tuyển viên chức 2016 (Môn chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành)

05/08/2016 12:43 GMT+7

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Tài liệu thi Viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT năm 2016)

A. Môn Kiến thức chung

* Hình thức thi: Viết

* Thời gian:  Chuyên viên, giảng viên, cán sự: 120 phút

* Tài liệu tham khảo:

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Bộ luật Lao động năm 2012

3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

5. Luật Viên chức năm 2010

6. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005

7. Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

8. Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải​

9. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

10. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

11. Nghị định số: 27/2012/ND-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ban hành ngày 06/4/2012 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 25/05/2012.

12. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

13. Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

14. Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

15. Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 8/02/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

16. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật văn bản hành chính.

17. Quyết định số 1197/QĐ-GTVT của Bộ GTVT ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2013 về Phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện việc thực hiện Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải.

18. Tài liệu Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định 900/QĐ-BNV, ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

B. Môn Tin học văn phòng

* Hình thức thi: Trắc nghiệm

* Trình độ :  - Chuyên viên, giảng viên: Trình độ B

                      - Cán sự: Trình độ A

* Thời gian:  Chuyên viên, giảng viên, cán sự: 30 phút

* Tài liệu tham khảo:

1. Hệ điều hành Windows 7 và XP

2. Microsoft Word 2010

3. Microsoft Excel 2010

4. Microsoft PowerPoint 2010

5. Internet và thư điện tử (E-mail)

C. Môn ngoại ngữ

* Hình thức thi: Viết

* Trình độ :   - Chuyên viên, giảng viên:  Trình độ B

                      - Cán sự: Trình độ A

* Thời gian:  Chuyên viên, giảng viên, cán sự: 60 phút

D. Môn nghiệp vụ chuyên ngành

Quyết định Số /842-BGTVT Quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý GTVT

Qui chế tổ chức hoạt động của Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Công chức, viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT

Tài liệu tham khảo vị trí: Kế toán viên (CV1)

Tài liệu tham khảo vị trí: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính ( CV2), Y sĩ ( CS2)

Tài liệu tham khảo vị trí: Cán sự phòng Quản trị thiết bị (CS1)

Tài liệu tham khảo vị trí: Chuyên viên phòng Đào tạo QLKH (CV3, CV4)

Tài liệu tham khảo vị trí: GV1, GV2, GV3, GV4, GV5, GV6, GV7