Thứ 5, 26/4/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Thông báo
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thông báo về việc phổ biến nội dung thi Thực hành đối với ngạch giảng viên thi tuyển viên chức

22/08/2016 10:40 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GTVT

 

Số:      /TB - TrCBQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

 

              Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc phổ biến nội dung

 thi Thực hành đối với ngạch giảng viên

 

Căn cứ Quyết định số1436/QĐ-  BGTVT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cán bộ quản lý GTVT năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ- TrCBQL ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT;

Căn cứ danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT năm 2016;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT;

Trường Cán bộ quản lý GTVT thông báo:

-Thời gian: 9h00 ngày 24 tháng 8 năm 2016 thí sinh dự thi vào các vị trí của Ngạch giảng viên có mặt tại Trường Cán bộ quản lý GTVT để nghe phổ biến nội dung thi thực hành đối với các vị trí giảng viên.

Các thí sinh dự thi ngạch giảng viên nộp 03 giáo án cho Hội đồng thi (đ/c Thế Anh) hạn cuối ngày 29 tháng 8 năm 2016.

Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

- Hội đồng tuyển dụng;                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị, phòng ban;

- Thí sinh dự thi;

- Lưu: VT.

                                                                                                                                                                 (Đã ký)

 

                     Trương Thị Hà