Thứ 5, 26/4/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Thông báo
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2016

12/09/2016 17:50 GMT+7

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GTVT

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

 

Số:       /TB - HĐTTVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                            Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển viên chức năm 2016

 

Căn cứ Nghị định số 29/NĐ- CP ngày 12/4/2013 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT- BNV ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ- TrCBQL ngày 20 tháng  6 năm 2016 của Trường Cán bộ quản lý GTVT về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2016;

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT năm 2016 thông báo kết quả thi tuyển viên chức (có danh sách kèm theo)

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo này, các thí sinh dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT;

Thời gian nhận đơn phúc khảo kể từ ngày 12/9/2016 đến hết ngày 23/9/2016. Đơn phúc khảo của thí sinh nêu rõ thông tin theo mẫu đơn đề nghị phúc khảo kèm theo.

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT không giải quyết phúc khảo đối với các đề nghị phúc khảo nhận sau thời hạn nêu trên ( tính theo ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện) và các đơn đề nghị bằng thư điện tử, Fax.

Không thực hiện phúc khảo đối với môn thi thực hành.

Thông báo được dán niêm yết tại Trường Cán bộ quản lý GTVT và đăng trên trang tin điện tử Trường Cán bộ quản lý GTVT.

(Website: WWW.itamc.edu.vn)

 

Nơi nhận:                                                              TM.HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

                                                                                               CHỦTỊCH

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐTDVC.

 

     Trương Thị Hà

File đính kèm:

     

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2016

Mẫu đơn phúc khảo