Thứ 5, 26/4/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Thông báo
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Quyết định công nhận kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2016 của Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải

29/09/2016 17:50 GMT+7

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GTVT

 

Số :       /QĐ-TrCBQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

 

  

 
        QUYẾT ĐỊNH
                         Về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2016
                               của Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải

                                                               

                                                        HIỆU TRƯỞNG

                       TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

        Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-BGTVT ngày 4 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải;

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

          Căn cứ Quyết định số 3809/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải;

          Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-TrCBQL ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Trường CBQL-GTVT về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2016;

          Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-TrCBQL ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Trường CBQL-GTVT về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2016;

          Căn cứ Thông báo số 440/TB-HĐTTVC ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT năm 2016 về kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2016 tại Trường Cán bộ quản lý GTVT;

          Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT,

                                               

                                                                          QUYẾT ĐỊNH

         

          Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải năm 2016 đối với 14 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

          Điều 2. Phê chuẩn danh sách trúng tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT năm 2016 đối với 11 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

          Điều 3. Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cán bộ quản lý GTVT có trách nhiệm niêm yết công khai kết quả kỳ thi tuyển viên chức trên trang tin điện tử Trường Cán bộ quản lý GTVT(Website: WWW.itamc.edu.vn) và thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người trúng tuyển.

          Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị, Phòng Tổ chức – Hành chính trình Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT ra Quyết định tuyển dụng những người trúng tuyển theo quy định của pháp luật.

         

          Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3   

- Vụ TCCB, Bộ GTVT ( để báo cáo)

- Lưu VT,TC-HC                                                                           (đã ký)

 

                                                                                                   Vũ Đình Thắc

File đính kèm: Quyết định công nhận kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2016