Thứ 5, 26/4/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Thông báo
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thông báo về việc đăng ký thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017

09/03/2017 10:40 GMT+7

   

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GTVT

 

Số:     /TB-TrCBQL-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017

 

      Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thực hiện Công văn số 2073/BGTVT-TCCB ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giao thông vận tải về việc “ đăng ký thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017”, Trường Cán bộ quản lý GTVT thông báo về việc đăng ký dự thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 như sau:

1. Nội dung thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017

2. Đối tượng dự thi

Viên chức xếp lương chuyên viên (mã số 01.003), đang làm việc tại bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức và thời gian thi

Theo hướng dẫn tại công văn số 823/BNV-CCVC ngày 20/2/2017 của Bộ nội vụ về việc “tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016-2017”.

(Đề nghị các đơn vị truy cập website của trường: http://itamc.edu.vn )

 Đề nghị các đơn vị có viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp gửi về phòng Tổ chức - Hành chính để tổng hợp danh sách và hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi trước ngày 10/3/2017. Quá thời hạn nói trên, nếu đơn vị nào không đăng ký coi như không có nhu cầu.

 

Nơi nhận:                                 

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu: TC-HC, VT.

                 HIỆU TRƯỞNG

 

                (Đã ký)

 

               Vũ Đình Thắc

 

File đính kèm:

- Công văn về việc đăng ký thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 – 2017

- Mẫu nhận xét, đánh giá viên chức trong thời gian 3 năm

- Mẫu đơn đăng ký thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính