Thứ 7, 21/4/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Tuyển sinh
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Khảo sát, tiếp thu ý kiến người học

12/11/2017 22:6 GMT+7

HỆ THỐNG KHẢO SÁT, TIẾP THU Ý KIẾN NGƯỜI HỌC

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Hệ thống đang trong giai đoạn thử nghiệm)

 

KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Khảo sát nhu cầu học tập, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm

Khảo sát nhu cầu học tập, bồi dưỡng 6 tháng cuối năm

Khảo sát nhu cầu học tập, bồi dưỡng kỹ năng

Khảo sát nhu cầu tập huấn nghiệp vụ chuyên môn

Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cơ quan, tổ chức

KHẢO SÁT THÔNG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

Ý kiến phản hồi của học viên về giảng viên

Ý kiến phản hồi của học viên về giáo viên chủ nhiệm

Ý kiến phản hồi của học viên về tổ chức lớp học

Ý kiến phản hồi của giảng viên về lớp học

ĐỀ XUẤT Ý KIẾN PHỤC VỤ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Đề xuất ý kiến của học viên gửi ban giám hiệu

Đề xuất ý kiến của giảng viên gửi ban giám hiệu

Đề xuất ý kiến của giáo viên chủ nhiệm gửi ban giám hiệu

Đề xuất ý kiến của học viên gửi lãnh đạo phòng Đào tạo - QLKH

THÔNG TIN PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Trưởng phòng Đào tạo - QLKH

Giảng viên

Cán bộ phòng Đào tạo - QLKH

Giáo viên chủ nhiệm

THÔNG TIN TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY, QUẢN LÝ LỚP (GV-GVCN)

Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính

Lớp Lãnh đạo cấp phòng

Lớp Quốc phòng - An ninh

Lớp khác

ĐĂNG KÝ HỌC

Text Box: KHẢO SÁT, NHU CẦU HỌC TẬP BỒI DƯỠNGText Box: KHẢO SÁT, TIẾP THU Ý KIẾN NGƯỜI HỌCText Box: KHẢO SÁT, TIẾP THU Ý KIẾN NGƯỜI HỌCDanh bạ địa chỉ Email