Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư Số: 01/2015/TTLT-BNV-BTC

23/08/2017 8:0 GMT+7

Phòng Tổ chức - Hành chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu và đề xuất theo các văn bản sau: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư Số: 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2015, thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Phòng Tổ chức - Hành chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu và đề xuất theo các văn bản sau: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư Số: 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2015, thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

 

File đính kèm

Nghị định số  108/2014/NĐ-CP

Thông tư Số: 01/2015/TTLT-BNV-BTC