Một số văn bản về chế độ, chính sách đối với giảng viên, cán bộ, viên chức

29/09/2017 16:28 GMT+7

Phòng Tổ chức Hành chính thông báo một số văn bản về chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các các cán bộ viên chức nhà trường nghiên cứu, thực hiện.

Phòng Tổ chức Hành chính thông báo một số văn bản về chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các các cán bộ viên chức nhà trường nghiên cứu, thực hiện.

Các file văn bản đính kèm